ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok
News
คำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ที่ ๗๐/๒๕๖๔ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๑) สั่ง ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (กำหนดนัดใหม่สำหรับคดีนัดเก่าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ไม่ได้ร้องขอใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่ ๕๗/๒๕๖๔) ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๕) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (กำหนดนัดใหม่สำหรับคดีนัดเก่าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ไม่ได้ร้องขอใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ที่ ๕๗/๒๕๖๔) ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๔) ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ (คดีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ และคดีที่ศาลไม่เลื่อนคดี ตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ที่ ๖๘/๒๕๖๔) คำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ที่ ๖๘/๒๕๖๔ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๐) สั่ง ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๓) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔
บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image