ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา