Accessibility Tools

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประกาศศาลแพ่งกรุงเทพใต้เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีหรือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กรณีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสำหรับกลุ่มศาลแพ่ง ในการสั่งคำคู่ความที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)image

image เอกสารแนบ