ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Bangkok South Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

คำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ที่ ๑๕/๒๕๖๕ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) (ฉบับที่ ๑๓) สั่ง ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

image เอกสารแนบ