ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้