Accessibility Tools

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
Bangkok South Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้บริการงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมในอาคารศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image

image เอกสารแนบ