ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
The Civil Court of Southern Bangkok

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้เข้าศึกษาดูงานที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) (ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์) ตามโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ "การบริหารความเสี่ยงแะการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ"
image